พันธกิจ:โรงพยาบาลพะโต๊ะ เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ

วิสัยทัศน์ :